3 ტექსტის შედარება - ვეფხიტყაოსანი 2009-1966-1937 (მხოლოდ დასაწყისი)

1   2009 წელი   1   1966 წელი   1   1937 წელი
2     2     2  
3   რომელმან შ ექმნა სამყ არო ძალითა  მით ძლიერ ითა,   3   რომელმან შ ექმნა სამყ არო ძალითა  მით ძლიერ ითა,   3   რომელმან შ ექმნა სამყ არო ძალითა  მით ძლიერ ითა,
4   ზეგარდმო ა რსნი სულით ა ყვნა ზეც ით მონაბერ ითა,   4   ზეგარდმო ა რსნი სულით ა ყვნა ზეც ით მონაბერ ითა,   4   ზეგარდმო ა რსნი სულით ა ყვნა ზეც ით მონაბერ ითა,
5   ჩვენ, კაცთ ა, მოგვცა  ქვეყანა, გ ვაქვს უთვა ლავი ფერით ა,   5   ჩვენ, კაცთ ა, მოგვცა  ქვეყანა, გ ვაქვს უთვა ლავი ფერით ა,   5   ჩვენ, კაცთ ა, მოგვცა  ქვეყანა, გ ვაქვს უთვა ლავი ფერით ა,
6   მისგან არს  ყოვლი ხელ მწიფე სახი თა მისმიერ ითა.   6   მისგან არს  ყოვლი ხელ მწიფე სახი თა მის მიე რითა.   6   მისგან არს  ყოვლი ხელ მწიფე სახი თა მის მიე რითა.
7     7     7  
8   ჰე ,   ღმერთო   ერთო,   შენ   შეჰქმენ   სახე   ყოვლისა   ტანისა,   8   ჰე  
ღმერთო   ერთო,   შენ   შეჰქმენ   სახე   ყოვლისა   ტანისა,
  8   ჰე ,   ღმერთო   ერთო,   შენ   შეჰქმენ   სახე   ყოვლისა   ტანისა,
9   შენ დამიფა რე, ძლევა  მეც დათრგუ ნვად მე სა ტანისა,   9   შენ დამიფა რე, ძლევა  მეც დათრგუ ნვად მე სა ტანისა,   9   შენ დამიფა რე, ძლევა  მეც დათრგუ ნვად მე სა ტანისა,
10   მომეც   მიჯნურთა   სურვილი,   სიკვდი მდე   გასატანისა ,   10   მომეც   მიჯნურთა   სურვილი,   სიკვდი
მდე   გასატანისა ,
  10   მომეც   მიჯნურთა   სურვილი,   სიკვდი მდე   გასატანისა ,
11   ცოდვათა   შე
სუბუქება,   მუნ   თანაწასატა ნისა.
  11   ცოდვათა   შე სუბუქება,   მუნ   თანა    წასატანისა .   11   ცოდვათა   შე
სუბუქება,   მუნ   თანა   წასატანისა .
12     12     12  
13   ვის შვენის , – ლომსა,  – ხმარება  შუბისა, ფ არ-შიმშერი სა,   13   ვის  
შვენის,     ლომსა,     ხმარება   შუბისა,   ფარ-შიმშერ ისა,
  13   ვის   შვენის, - ლომსა, - ხმარება   შუბისა,   ფარ-შიმშერ ისა,
14     მეფისა   მზის   თამარისა,   ღაწვ
ბალახშ - თმა
გიშერისა,  
  14     მეფისა   მზის   თამარისა ,   ღაწვ - ბა ახშ ,   თმა - გიშერისა,     14  
მეფისა   მზის   თამარისა  
ღაწვ-ბა ახშ - თმა-გიშერი სა,
15   მას,   არა   ვიცი,   შევ
  შესხმა   ხოტბისა  
შერისა? !
  15   მას,   არა   ვიცი,   შევ ჰკ
  შესხმა   ხოტბისა ,   შე
რისა ?
  15   მას,   არა   ვიცი,   შევჰკადრო   შესხმა   ხოტბისა  
შე - რისა ,
16   მისთა მჭვრ ეტელთა ყან დისა მირთმ ა ხამს, მა რთ მიშერის ა.   16   მისთა   მჭვრეტელთა   ყანდისა   მირთმა   ხამს ,   მართ   მი
შერისა.
  16   მისთა   მჭვრეტელთა   ყანდისა   მირთმა   ხამს  
მართ   მი - შერისა.
17     17     17  
18   თამარს   ვაქებდეთ   მეფესა   სისხლისა   ცრემლ
დათხეული,
  18   თამარს   ვაქებდეთ   მეფესა  
სისხლისა   ცრემლ - დათხეული,
  18   თამარს   ვაქებდეთ   მეფესა ,   სისხლისა   ცრემლ-დათხ ეული,
19   ვთქვენი   ქებანი   ვისნი   მე   არ
ავად   გამორჩეული .
  19   ვთქვენი   ქებანი   ვისნი   მე  
არ - ავად   გამორჩეული .
  19   ვთქვენი   ქებანი   ვისნი   მე ,   არ-ავად   გამორჩეული .
20   მელნად   ვიხმარე   გიშრის   ტბა   და   კალმად   ნა   რხეული,   20   მელნად   ვიხმარე   გიშრის   ტბა   და   კალმად     ნა   რხეული,   20   მელნად ვიხ მარე გიშრი ს ტბა და კ ალმად მე ნ ა რხეული,
21   ვინცა ისმი ნოს, დაესვ ას ლახვარი  გულსა ხეუ ლი.   21   ვინცა ისმი ნოს, დაესვ ას ლახვარი  გულსა ხეუ ლი.   21   ვინცა ისმი ნოს, დაესვ ას ლახვარი  გულსა ხეუ ლი.
22     22     22  
23   მიბრძანეს  მათად საქე ბრად თქმა  ლექსებისა  ტკბილისა,   23   მიბრძანეს  მათად საქე ბრად თქმა  ლექსებისა  ტკბილისა,   23   მიბრძანეს  მათად საქე ბრად თქმა  ლექსებისა  ტკბილისა,
24   ქება წარბთ ა და წამწა მთა, თმათა  და ბაგე-კ ბილისა,   24   ქება წარბთ ა და წამწა მთა, თმათა  და ბაგე-კ ბილისა,   24   ქება წარბთ ა და წამწა მთა, თმათა  და ბაგე-კ ბილისა,
25   ბროლ-ბალახ შისა თლილი სა, მის მი ჯრით მიწყო ბილისა.   25   ბროლ-ბა ახშისა   თლილისა,   მი   მიჯრით   მიწყობილის .   25   ბროლ-ბა ახშისა   თლილისა,   მი   მიჯრით   მიწყობილის ,
26   გასტეხს   ქვასაცა   მაგარსა   გვრდემლი   ტყვი ისა   ლბილისა.   26   გასტეხს   ქვასაცა   მაგარსა   რდემლი   ტყვი
ისა   ლბილისა.
  26   გასტეხს   ქვასაცა   მაგარსა  
რდემლი   ტყვიისა   ლბილისა.
27     27     27  
28   აწ ენა მინ და გამოთქმ ად, გული დ ა ხელოვანე ბა, –   28   აწ   ენა   მინდა   გამოთქმად,   გული   და   ხელოვანება ,     28   აწ   ენა   მინდა   გამოთქმად,   გული   და   ხელოვანება ,
29   ძალი   მომეც   და   შეწევნა ,   შენგნით   მაქვს,   მივსცე   გონება;   29   ძალი   მომეც   და   შეწევნა  
შენგნით   მაქვს,   მივსცე   გონება ;
  29   ძალი   მომეც   და   შეწევნა ,   შენგნით   მაქვს,   მივსცე   გონება ,
30   მით   შევეწივნეთ   ტარიელს,   ტურფადცა   უნდა   ხსენება ;   30   მით   შევეწივნეთ   ტარიელს,   ტურფადცა   უნდა   ხსენება ,   30   მით შევეწი ვნეთ ტარიე ლს, ტურფად ცა უნდა ხს ენება,
31   მათ სამთა  გმირთა მნა თობთა სჭირ ს ერთმანერ თის მონება .   31   მათ სამთა  გმირთა მნა თობთა სჭირ ს ერთმანერ თის მონება .   31   მათ სამთა  გმირთა მნა თობთა სჭირ ს ერთმანერ თის მონება .
32     32     32  
33   მო,   დავსხდეთ,   ტარიელისთვ ის   ცრემლი   გვდის   შეუშრობ ლი;   33   მო,   დავსხდეთ,   ტარიელისთვ ის   ცრემლი   გვდის   შეუშრობ ლი;   33   მო,   დავსხდეთ,   ტარიელისთვ ის   ცრემლი   გვდის   შეუშრობ ლი;
34   მისებრი მა რთ დაბადებ ით ვინმცა  ყოფილა შობ ილი!   34   მისებრი მა რთ დაბადებ ით ვინმცა  ყოფილა შობ ილი!   34   მისებრი მა რთ დაბადებ ით ვინმცა  ყოფილა შობ ილი!
35   დავჯე,   რუსთველმან   გავლექსე,   მისთვის   გულ
ლახვარ
სობილი,
  35   დავჯე,   რუსთველმან   გავლექსე,   მისთვის   გულ - ლახვარ - სობილი,   35   დავჯე, რუს თველმან გა ვლექსე, მი სთვის გულ- ლახვარ-სობ ილი,
36   აქამდის   ამბ ად   ნათქვამი,   აწ   მარგალიტი   წყობილი.   36   აქამდის   ამბ
ად   ნათქვამი,   აწ   მარგალიტი   წყობილი.
  36   აქამდის ამ ბად ნათქვა მი, აწ მარ გალიტი წყო ბილი.
37     37     37  
38   მე,   რუსთველი,   ხელობითა   ვიქ  
საქმესა   ამადარი:
  38   მე,   რუსთველი,   ხელობითა   ვიქ   საქმესა   ამა   დარი:   38   მე, რუსთვე ლი, ხელობი თა ვიქმ სა ქმესა ამა  დარი:
39   ვის   მორჩილობს   ჯარი   სპათა,   მისთვის   ვხელობ  
მისთვის   მკვდარი;
  39   ვის  
მორჩილობს   ჯარი   სპათა,   მისთვის   ვხელობ ,   მისთვის   მკვდარი;
  39   ვის   მორჩილობს   ჯარი   სპათა,   მისთვის   ვხელობ,   მისთვის   მკვდარი;
40   და
უძლურდი,   მიჯნურთათვ ის   კვლა   წამალი   არსით   არი,
  40   და უძლურდი,   მიჯნურთათვ ის   კვლა   წამალი   არსით   არი,   40   დავუძლურდი , მიჯნურთა თვის კვლა  წამალი არს ით არი,
41   ანუ მომცეს  განკურნებ ა, ანუ მიწ ა მე სამარ ი.   41   ანუ მომცეს  განკურნებ ა, ანუ მიწ ა მე სამარ ი.   41   ანუ მომცეს  განკურნებ ა, ანუ მიწ ა მე სამარ ი.
42     42     42  
43   ესე ამბავი  სპარსული,  ქართულად  ნათარგმანე ბი,   43   ესე ამბავი  სპარსული,  ქართულად  ნათარგმანე ბი,   43   ესე ამბავი  სპარსული,  ქართულად  ნათარგმანე ბი,
44   ვით   მარგალიტი   ობოლი,   ხელის
ხელ   საგოგმანებ ი,
  44   ვით   მარგალიტი   ობოლი,   ხელის - ხელ   საგოგმანებ ი,   44   ვით მარგალ იტი ობოლი,  ხელის-ხელ  საგოგმანე ბი,
45   ვპოვე და ლ ექსად გარდ ავთქვი, სა ქმე ვქმენ  საჭოჭმანებ ი,   45   ვპოვე და ლ ექსად გარდ ავთქვი, სა ქმე ვქმენ  საჭოჭმანებ ი,   45   ვპოვე და ლ ექსად გარდ ავთქვი, სა ქმე ვქმენ  საჭოჭმანებ ი,
46   ჩემმან   ხელ
მქმნელმან   დამმართოს   ლაღმან   და   ლამაზმა   ნები.
  46   ჩემმან   ხელ - მქმნელმან   დამმართოს   ლაღმან   და   ლამაზმა   ნები.   46   ჩემმან   ხელ
მქმნელმან   დამმართოს   ლაღმან   და   ლამაზმა   ნები.
47     47     47  
48   თვალთა ,   მისგან   უნათლოთა,   ენატრამცა   ახლად   ჩენა;   48   თვალთა  
მისგან   უნათლოთა ,   ენატრამცა   ახლად   ჩენა;
  48   თვალთა   მისგან   უნათლოთა  
ენატრამცა   ახლად   ჩენა;
49   აჰა, გული  გამიჯნურდა , მიხვდომი ა ველთა რბ ენა!   49   აჰა,   გული   გამიჯნურდა ,   მი
დომია   ველთა   რბენა !
  49   აჰა,   გული   გამიჯნურდა ,   მი
დომია   ველთა   რბენა .
50   მიაჯეთ ვინ , ხორცთა დ აწვა კმარი ს, მისცეს  სულთა ლხენ ა.   50   მიაჯეთ   ვინ,   ხორცთა   დაწვა   კმა
ს,   მისცეს   სულთა   ლხენა .
  50   მიაჯეთ   ვინ,   ხორცთა   დაწვა   კმა  
ს,   მისცეს   სულთა   ლხენა ,
51   სამთა   ფერთა   საქებელთა   ლამის ,   ლექსთა   უნდა  
ლე ნა.
  51   სამთა   ფერთა   საქებელთა   ლამის  
ლექსთა   უნდა   ლე
ნა.
  51   სამთა ფერთ ა საქებელთ ა ლამის ლე ქსთა უნდა  ვლენა.
52     52     52  
53   რაცა   ვის   ბედმან   მისცეს,   დასჯერდეს   და   მას   უბნობდეს:   53   რაცა   ვის     ბედმან   მისცეს,   დასჯერდეს   და   მას   უბნობდეს:   53   რაცა ვის რ ა ბედმან მ ისცეს, დას ჯერდეს და  მას უბნობდ ეს:
54   მუშა მიწყი ვ მუშაკობდ ეს, მეომარ ი გულოვნობ დეს;   54   მუშა   მიწყივ   მუშა ობდეს,   მეომარი   გულოვნობდე ს;   54   მუშა   მიწყივ   მუშა
ობდეს,   მეომარი   გულოვნობდე ს;
55   კვლა მიჯნუ რსა მიჯნურ ობა უყვარდ ეს და გამო სცნობდეს,   55   კვლა მიჯნუ რსა მიჯნურ ობა უყვარდ ეს და გამო სცნობდეს,   55   კვლა მიჯნუ რსა მიჯნურ ობა უყვარდ ეს და გამო სცნობდეს,
56   არცა   ვისგან   და წუნოს,   არცა   სხვასა   უწუნობდეს.   56   არცა   ვისგან   და წუნოს,   არცა   სხვა   უწუნობდეს.   56   არცა   ვისგან   დაიწუნოს,   არცა   სხვა   უწუნობდეს.
57     57     57  
58   შაირობა პი რველადვე ს იბრძნისაა  ერთი დარგი ,   58   შაირობა პი რველადვე ს იბრძნისაა  ერთი დარგი ,   58   შაირობა პი რველადვე ს იბრძნისაა  ერთი დარგი ,
59   საღმრთო, ს აღმრთოდ გა საგონი, მს მენელთათვი ს დიდი მარ გი,   59   საღმრთო, ს აღმრთოდ გა საგონი, მს მენელთათვი ს დიდი მარ გი,   59   საღმრთო, ს აღმრთოდ გა საგონი, მს მენელთათვი ს დიდი მარ გი,
60   კვლა აქაცა  ეამების,  ვინცა ისმე ნს კაცი ვა რგი;   60   კვლა   აქაცა   ეამების,   ვინცა   ისმენს   კაცი   ვარგი ;   60   კვლა   აქაცა   ეამების,   ვინცა   ისმენს   კაცი   ვარგი ,
61   გრძელი სიტ ყვა მოკლედ  ითქმის, შ აირია ამად  კარგი.   61   გრძელი სიტ ყვა მოკლედ  ითქმის, შ აირია ამად  კარგი.   61   გრძელი სიტ ყვა მოკლედ  ითქმის, შ აირია ამად  კარგი.
62     62     62  
63   ვითა ცხენს ა შარა გრძ ელი და გამ ოსცდის დიდ ი რბევა,   63   ვითა ცხენს ა შარა გრძ ელი და გამ ოსცდის დიდ ი რბევა,   63   ვითა ცხენს ა შარა გრძ ელი და გამ ოსცდის დიდ ი რბევა,
64   მობურთალსა  – მოედანი , მართლად  ცემა, მარჯ ვედ ქნევა,   64   მობურთალსა     მოედანი,   მართლად   ცემა,   მარჯვედ   ქნევა,   64   მობურთალსა  
მოედანი,   მართლად   ცემა,   მარჯვედ   ქნევა,
65   მართ აგრევ ე მელექსეს ა – ლექსთა  გრძელთა თ ქმა და ხევ ა,   65   მართ   აგრევე   მელექსესა     ლექსთა   გრძელთა   თქმა   და   ხევა,   65   მართ   აგრევე   მელექსესა  
ლექსთა   გრძელთა   თქმა   და   ხევა,
66   რა   მისჭირდეს   საუბარი   და   დაუწყოს   ლექსმან   ლევა.
  66   რა   მისჭირდეს   საუბარი   და   დაუწყოს   ლექსმან   ლევა. ..   66   რა   მისჭირდეს   საუბარი   და   დაუწყოს   ლექსმან   ლევა.
67     67     67  
68   მაშინღა ნა ხეთ მელექს ე და მისი  მოშაირობა,   68   მაშინღა ნა ხეთ მელექს ე და მისი  მოშაირობა,   68   მაშინღა ნა ხეთ მელექს ე და მისი  მოშაირობა,
69   რა ვეღარ მ იხვდეს ქარ თულსა, დაუ წყოს ლექსმ ან ძვირობა ,   69   რა   ვეღარ   მი
ხვდეს   ქართულსა,   დაუწყოს   ლექსმან   ძვირობა,
  69   რა   ვეღარ   მი ხვდეს   ქართულსა,   დაუწყოს   ლექსმან   ძვირობა,
70   არ   შეამოკლოს   ქართული,   არა   ქმნას   სიტყვა
მცირობა,
  70   არ   შეამოკლოს   ქართული,   არა   ქმნას   სიტყვა - მცირობა,   70   არ შეამოკლ ოს ქართული , არა ქმნა ს სიტყვა-მ ცირობა,
71   ხელ
მარჯვედ   სცემდეს   ჩოგანსა,   იხმაროს   დიდი   გმირობა.
  71   ხელ     მარჯვედ   სცემდეს   ჩოგანსა,   იხმაროს   დიდი   გმირობა.   71   ხელ - მარჯვედ   სცემდეს   ჩოგანსა,   იხმაროს   დიდი   გმირობა.
72     72     72  
73   მოშაირე არ ა ჰქვიან,  თუ სადმე თ ქვას ერთი,  ორი;   73   მოშაირე   არა   ჰქვიან,   თუ   სადმე   თქვას   ერთი,   ორი ;   73   მოშაირე   არა   ჰქვიან,   თუ   სადმე   თქვას   ერთი,   ორი ,
74   თავი ყოლა  ნუ ჰგონია  მელექსეთა  კარგთა სწო რი;   74   თავი ყოლა  ნუ ჰგონია  მელექსეთა  კარგთა სწო რი;   74   თავი ყოლა  ნუ ჰგონია  მელექსეთა  კარგთა სწო რი;
75   განაღა თქვ ას ერთი, ო რი, უმსგავ სო და შორი -შორი,   75   განაღა თქვ ას ერთი, ო რი, უმსგავ სო და შორი -შორი,   75   განაღა თქვ ას ერთი, ო რი, უმსგავ სო და შორი -შორი,
76   მაგრა იტყვ ის: „ჩემი  სჯობსო“, უ ცილობლობს  ვითა ჯორი.   76   მაგრა   იტყვის:   ჩემი   სჯობსო ,   უცილობლობს   ვითა   ჯორი.   76   მაგრა   იტყვის:   ჩემი   სჯობსო ,   უცილობლობს   ვითა   ჯორი.
77     77     77  
78   მეორე   ლექსი ,   ცოტაი     ნაწილი   მოშაირეთა,   78   მეორე   ლექსი  
ცოტაი ,   ნაწილი   მოშაირეთა,
  78   მეორე ლექს ი ცოტაი, ნ აწილი მოშა ირეთა,
79   არ   ძალ
უც   სრულ
ქმნა   სიტყვათა,   გულისა   გასაგმირეთ ა,  
  79   არ   ძალ უც   სრულ - ქმნა   სიტყვათა ,   გულისა   გასაგმირეთ ა,
  79   არ   ძალ - უც   სრულ-ქმნა   სიტყვათა  
გულისა   გასაგმირეთ ა,   -
80   ვამსგავსე  მშვილდი ბე დითი ყმაწვ ილთა მონად ირეთა:   80   ვამსგავსე  მშვილდი ბე დითი ყმაწვ ილთა მონად ირეთა:   80   ვამსგავსე  მშვილდი ბე დითი ყმაწვ ილთა მონად ირეთა:
81   დიდსა ვერ  მოჰკლვენ,  ხელად აქვს  ხოცა ნადი რთა მცირეთ ა.   81   დიდსა   ვერ   მოჰკ
ენ,   ხელად   აქვს   ხოცა   ნადირთა   მცირეთა.
  81   დიდსა   ვერ   მოჰკ
ენ,   ხელად   აქვს   ხოცა   ნადირთა   მცირეთა.
82     82     82  
83   მესამე   ლექსი   კარგია  
სანადიმოდ,   სამღერელად ,
  83   მესამე   ლექსი   კარგი   რს   სანადიმოდ,   სამღერელად ,   83   მესამე   ლექსი   კარგია  
სანადიმოდ,   სამღერელად ,
84   სააშიკოდ,  სალაღობოდ,  ამხანაგთა  სათრეველა დ;   84   სააშიკოდ,  სალაღობოდ,  ამხანაგთა  სათრეველა დ;   84   სააშიკოდ,  სალაღობოდ,  ამხანაგთა  სათრეველა დ;
85   ჩვენ მათიც ა გვეამები ს, რაცა ოდ ენ თქვან ნ ათელად.   85   ჩვენ მათიც ა გვეამები ს, რაცა ოდ ენ თქვან ნ ათელად.   85   ჩვენ მათიც ა გვეამები ს, რაცა ოდ ენ თქვან ნ ათელად.
86   მოშაირე არ ა ჰქვიან,  ვერას იტყვ ის ვინცა გ რძელად.   86   მოშაირე არ ა ჰქვიან,  ვერას იტყვ ის ვინცა გ რძელად.   86   მოშაირე არ ა ჰქვიან,  ვერას იტყვ ის ვინცა გ რძელად.
87     87     87  
88   ხამს, მელე ქსე ნაჭირვ ებსა მისსა  ცუდად არ  აბრკმობდეს ,   88   ხამს ,   მელექსე   ნაჭირვებსა   მისსა   ცუდად   არ   აბრკმობდეს ,   88   ხამს  
მელექსე   ნაჭირვებსა   მისსა   ცუდად   არ   აბრკმობდეს ,
89   ერთი უჩნდე ს სამიჯნურ ო, ერთსა ვ ისმე აშიკო ბდეს,   89   ერთი უჩნდე ს სამიჯნურ ო, ერთსა ვ ისმე აშიკო ბდეს,   89   ერთი უჩნდე ს სამიჯნურ ო, ერთსა ვ ისმე აშიკო ბდეს,
90   ყოვლსა მის თვის ხელოვ ნობდეს, მა ს აქებდეს,  მას ამკობ დეს, –   90   ყოვლსა   მისთვის   ხელოვნობდე ს,   მას   აქებდეს,   მას   ამკობდეს,     90   ყოვლსა   მისთვის   ხელოვნობდე ს,   მას   აქებდეს,   მას   ამკობდეს,
91   მისგან   კიდე   ნურა   უნდა,     მისთვის   ენა
მუსიკობდეს .
  91   მისგან   კიდე   ნურა   უნდა,     მისთვის   ენა - მუსიკობდეს .   91   მისგან   კიდე   ნურა   უნდა,  
მისთვის   ენა  
მუსიკობდეს .
92     92     92  
93   ჩემი   აწ   ცანით  
ველ მან,   მას   ვაქებ,   ვინცა   მიქია;
  93   ჩემი   აწ   ცანით   ველ
მან,   მას   ვაქებ,   ვინცა   მიქია;
  93   ჩემი აწ ცა ნით ყოველმ ან, მას ვა ქებ, ვინცა  მიქია;
94   ესე მიჩს დ იდად სახელ ად, არ თავ ი გამიქიქი ა!   94   ესე   მიჩ
  დიდად   სახელად,   არ   თავი   გამიქიქია!
  94   ესე   მიჩ   დიდად   სახელად,   არ   თავი   გამიქიქია!
95   იგია ჩემი  სიცოცხლე,  უწყალო ვით ა ჯიქია;   95   იგია ჩემი  სიცოცხლე,  უწყალო ვით ა ჯიქია;   95   იგია ჩემი  სიცოცხლე,  უწყალო ვით ა ჯიქია;
96   მისი სახელ ი შეფარვით  ქვემორე მ ითქვამს, მ იქია.   96   მისი სახელ ი შეფარვით  ქვემორე მ ითქვამს, მ იქია.   96   მისი სახელ ი შეფარვით  ქვემორე მ ითქვამს, მ იქია.
97     97     97  
98   ვთქვა მიჯნ ურობა პირვ ელი და ტომ ი გვართა ზ ენათა,   98   ვთქვა მიჯნ ურობა პირვ ელი და ტომ ი გვართა ზ ენათა,   98   ვთქვა მიჯნ ურობა პირვ ელი და ტომ ი გვართა ზ ენათა,
99   ძნელად სათ ქმელი, საჭ ირო გამოსა გები ენათა ;   99   ძნელად   სათქმელი,   საჭირო   გამოსაგები   ენათა ;   99   ძნელად   სათქმელი,   საჭირო   გამოსაგები   ენათა ,
100   იგია საქმე  საზეო, მო მცემი აღმა ფრენათა;   100   იგია საქმე  საზეო, მო მცემი აღმა ფრენათა;   100   იგია საქმე  საზეო, მო მცემი აღმა ფრენათა;
101   ვინცა ეცდე ბის, თმობა მცა ჰქონდა  მრავალთა  წყენათა.   101   ვინცა ეცდე ბის, თმობა მცა ჰქონდა  მრავალთა  წყენათა.   101   ვინცა ეცდე ბის, თმობა მცა ჰქონდა  მრავალთა  წყენათა.
102     102     102  
103   მას ერთსა  მიჯნურობას ა ჭკვიანნი  ვერ მიხვდ ებიან,   103   მას   ერთსა   მიჯნურობას   ჭკვიანნი   ვერ   მი
ხვდებიან,
  103   მას   ერთსა   მიჯნურობას   ჭკვიანნი   ვერ   მი ხვდებიან,
104   ენა დაშვრე ბის, მსმენ ლისა ყურნი ცა დავალდე ბიან;   104   ენა   დაშვრების,   მსმენლისა   ყურნიცა   დავალდებია ;   104   ენა   დაშვრების,   მსმენლისა   ყურნიცა   დავალდებია ,
105   ვთქვნე ხელ ობანი ქვენ ანი, რომელ ნი ხორცთა  ხვდებიან;   105   ვთქვ
  ხელობანი   ქვენანი,   რომელნი   ხორცთა  
ხვდებიან;
  105   ვთქვ  
ხელობანი   ქვენანი,   რომელნი   ხორცთა   ხვდებიან;
106   მართ   მასვე   ჰბაძ
ვენ,   თუ   ოდე   არ   სიძვენ,   შორით   ბნდებიან.
  106   მართ   მასვე   ჰბაძ ვენ,   თუ   ოდე   არ   სიძვენ,   შორით   ბნდებიან.   106   მართ   მასვე   ჰბაძ
ვენ,   თუ   ოდეს   არ   სიძვენ,   შორით   ბნდებიან.
107     107     107  
108   მიჯნური   შმაგსა   გვიქვიან   არაბულითა   ენითა ,   108   მიჯნური   შმაგსა   გვიქვიან   არაბულითა   ენითა .   108   მიჯნური   შმაგსა   გვიქვიან   არაბულითა   ენითა ,
109   მით   რომე   შმაგობს   მისისა   ვერ
მიხვდომისა   წყენითა;
  109   მით   რომე   შმაგობს   მისისა   ვერ - მიხვდომისა   წყენითა;   109   მით   რომე   შმაგობს   მისისა   ვერ  
მიხვდომისა   წყენითა;
110   ზოგ   აქვს   საღმრთო   სიახლე,   დაშვრების   აღმაფრენით ა,   110   ზოგ   აქვს   საღმრთო   სიახლე,   დაშვრების   აღმაფრენით ა,   110   ზოგთა აქვს  საღმრთო ს იახლე, დაშ ვრების აღმ აფრენითა,
111   კვლა ზოგთა  ქვეუც ბუნ ება კეკლუც თა ზედა ფრ ფენითა.   111   კვლა   ზოგთა   ქვე   უც   ბუნება   კეკლუცთა   ზედა  
ფრფენითა.
  111   კვლა   ზოგთა   ქვე   უც   ბუნება   კეკლუცთა   ზედა   ფრფენითა.
112     112     112  
113   მიჯნურსა თ ვალად სიტუ რფე მართებ ს, მართ ვი თა მზეობა,   113   მიჯნურსა   თვალად   სიტურფე  
მართებს,   მართ   ვითა   მზეობა ,
  113   მიჯნურსა   თვალად   სიტურფე   მართებს,   მართ   ვითა   მზეობა .
114   სიბრძნე,   სიუხვე,   სიმდიდრე,   სიყმე   და   მოცალეობა ,   114   სიბრძნე,   სი უხვე,   სი მდიდრე,   სი
ყმე   და   მოცალეობა .
  114   სიბრძნე,   სი
მდიდრე,   სი უხვე,   სი ყმე   და   მოცალეობა ,
115   ენა, გონებ ა, დათმობა , მძლეთა მ ებრძოლთა მ ძლეობა.   115   ენა,   გონება,   დათმობა,   მძლეთა   მებრძოლთა   მძლეობა .   115   ენა,   გონება,   დათმობა,   მძლეთა   მებრძოლთა   მძლეობა ;
116   ვისცა ეს ს რულად არა  სჭირს, აკლ ია მიჯნურთ  ზნეობა.   116   ვისცა ეს ს რულად არა  სჭირს, აკლ ია მიჯნურთ  ზნეობა.   116   ვისცა ეს ს რულად არა  სჭირს, აკლ ია მიჯნურთ  ზნეობა.
117     117     117  
118   მიჯნურობა  არის ტურფა , საცოდნელ ად ძნელი გ ვარი;   118   მიჯნურობა  არის ტურფა , საცოდნელ ად ძნელი გ ვარი;   118   მიჯნურობა  არის ტურფა , საცოდნელ ად ძნელი გ ვარი;
119   მიჯნურობა  სხვა რამეა , არ სიძვი სა დასადარ ი:   119   მიჯნურობა  სხვა რამეა , არ სიძვი სა დასადარ ი:   119   მიჯნურობა  სხვა რამეა , არ სიძვი სა დასადარ ი:
120   იგი სხვაა,  სიძვა სხვ აა, შუა უზ ის დიდი ზღ ვარი,   120   იგი   სხვაა,   სიძვა   სხვაა,   შუა   უზის   დიდი  
ზღვარი,
  120   იგი   სხვაა,   სიძვა   სხვაა,   შუა   უზის   დიდი   ზღვარი,
121   ნუვინ   გარევთ   ერთმანერთს ,   გესმის   ჩემი   ნაუბარი?   121   ნუ
ვინ   გარევთ   ერთმანერთს !   გესმ   ჩემი   ნაუბარი ?
  121   ნუ ვინ   გარევთ   ერთმანერთს ,   გესმ   ჩემი   ნაუბარი !
122     122     122  
123   ხამს მიჯნუ რი ხანიერი , არ მეძავ ი, ბილწი,  მრუში,   123   ხამს მიჯნუ რი ხანიერი , არ მეძავ ი, ბილწი,  მრუში,   123   ხამს მიჯნუ რი ხანიერი , არ მეძავ ი, ბილწი,  მრუში,
124   რა მოშორდე ს მოყვარეს ა, გაამრავ ლოს სულთქმ ა, უში,   124   რა მოშორდე ს მოყვარეს ა, გაამრავ ლოს სულთქმ ა, უში,   124   რა მოშორდე ს მოყვარეს ა, გაამრავ ლოს სულთქმ ა, უში,
125   გული ერთსა  დააჯეროს,  კუშტი მიხ ვდეს, თუნდ ა ქუში;   125   გული   ერთსა   დააჯეროს,   კუშტი   მი
ხვდეს,   თუნდა   ქუში;
  125   გული   ერთსა   დააჯეროს,   კუშტი   მი ხვდეს,   თუნდა   ქუში;
126   მძულს   უგულო   სიყვარული,   ხვევნა - კოცნა,   მტლაში - მტლუში.   126   მძულს   უგულო  
სიყვარული,   ხვევნა ,   კოცნა,   მტლაშ მტლუში.
  126   მძულს   უგულო   სიყვარული,   ხვევნა,   კოცნა,   მტლაშ ა- მტლუში.
127                  
128   მას ცოცხალ ი ნუ ელევი ს, რაცა პი რველ შეუყვ არდეს,                
129   ნუცა ლხინს ა აუზვავდე ს, ნუცა ჭი რსა შეუზარ დეს,                
130   მისთვის და სთმოს ყველ აკაი, მისთ ვის ველთა  გამოვარდეს ,                
131   ნურა გავა,  სოფელიცა  მისი კერძი  გარდაქარდ ეს.                
132     127     127  
133   ამა საქმეს ა მიჯნური  ნუ უხმობს  მიჯნურობას ა:   128   ამა საქმეს ა მიჯნური  ნუ უხმობს  მიჯნურობას ა:   128   ამა საქმეს ა მიჯნური  ნუ უხმობს  მიჯნურობას ა:
134   დღეს ერთი  უნდეს, ხვა ლე სხვა, ს თმობდეს გა ყრისა თმობ ასა;   129   დღეს   ერთი   უნდეს,   ხვალე   სხვა,   სთმობდეს   გაყრისა   თმობასა ;   129   დღეს   ერთი   უნდეს,   ხვალე   სხვა,   სთმობდეს   გაყრისა   თმობასა .
135   ესე მღერას ა ბედითსა  ჰგავს, ვაჟ თა ყმაწვილ ობასა.   130   ესე   მღერასა   ბედითსა   ჰგავს ,   ვაჟთა  
ყმაწვილობა სა .
  130   ესე   მღერასა   ბედითსა   ჰგავს  
ვაჟთა ,   ყმაწვილობა სა ,
136   კარგი   მიჯნური   იგია,   ვინ   იქ
  სოფლისა   თმობასა.
  131   კარგი   მიჯნური   იგია,   ვინ   იქ   სოფლისა   თმობასა.   131   კარგი მიჯნ ური იგია,  ვინ იქმს ს ოფლისა თმო ბასა.
137     132     132  
138   არს   პირველი   მიჯნურობა   არ
დაჩენა ,   ჭირთა  
მალვა,
  133   არს   პირველი   მიჯნურობა   არ - დაჩენა  
ჭირთა ,   მალვა,
  133   არს   პირველი   მიჯნურობა   არ  
დაჩენა ,   ჭირთა  
მალვა,
139   თავის
წინა   იგონებდეს,   ნიადაგმცა   ჰქონდა   ხალვა,
  134   თავის - წინა   იგონებდეს,   ნიადაგმცა   ჰქონდა   ხალვა,   134   თავის-წინა  იგონებდეს , ნიადაგმც ა ჰქონდა ხ ალვა,
140   შორით ბნედ ა, შორით კ ვდომა, შორ ით დაგვა,  შორით ალვა ,   135   შორით   ბნედა,   შორით   დომა,   შორით   დაგვა,   შორით   ალვა,   135   შორით   ბნედა,   შორით  
დომა,   შორით   დაგვა,   შორით   ალვა,
141   და თმოს   წყრომა   ოყვრის აგან,   მისი   ჰქონდეს   შიში,   კრძალვა.   136   და
თმოს   წყრომა   ეფეთ აგან,   მისი   ჰქონდეს   შიში,   კრძალვა.
  136   დათმოს   წყრომა   ოყვრის აგან,   მისი   ჰქონდეს   შიში,   კრძალვა.
142     137     137  
143   ხამს, თავი სსა ხვაშია დსა არვის  თანა ამჟღა ვნებდეს,   138   ხამს ,   თავისსა   ხვაშიადსა   არვისთანა   ამჟღავნებდ ეს ,   138   ხამს  
თავისსა   ხვაშიადსა   არვისთანა   ამჟღავნებდ ეს ;
144   არ   ბედითად   „ჰა ჲჰაჲ   ზმიდეს,   მოყვარესა   აყივნებდეს ,   139   არ   ბედითად   ჰა   ზმიდეს,   მოყვარესა   აყივნებდეს ,   139   არ   ბედითად  
ჰაი  
ზმიდეს,   მოყვარესა   აყივნებდეს ;
145   არსით აჩნდ ეს მიჯნურო ბა, არასად ა იფერებდე ს,   140   არსით   ჩნდეს   მიჯნურობა,   არასადა   იფერებდეს,   140   არსით   ჩნდეს   მიჯნურობა,   არა   სადა   იფერებდეს,
146   მისთვის ჭი რი ლხინად  უჩნდეს, მი სთვის ცეცხ ლსა მოიდებ დეს.   141   მისთვის ჭი რი ლხინად  უჩნდეს, მი სთვის ცეცხ ლსა მოიდებ დეს.   141   მისთვის ჭი რი ლხინად  უჩნდეს, მი სთვის ცეცხ ლსა მოიდებ დეს.
147     142     142  
148   მას უშმაგო  ვით მიენდ ოს, ვინ მო ყვარე გაამ ჩივნოს?   143   მას   უშმაგო   ვით   მიენდოს,   ვინ   მოყვარე   გაამ ჩი ვნოს ?   143   მას   უშმაგო   ვით   მიენდოს,   ვინ   მოყვარე   გაამ ჟღა ვნოს ,
149   ამის მეტი  რამცა ირგო : მას ავნო ს და თვითც ა ივნოს.   144   ამის   მეტი   რამცა   ირგო :   მას   ავნოს   და   თვითცა   ივნოს .   144   ამის   მეტი   რამცა   ირგო ,   მას   ავნოს   და   თვითცა   ივნოს ,
150   რათამეღა ა სახელოს, რ ა სიტყვითა  მოაყივნოს ?   145   რათამ ღა   ასახელ ოს ,   რა   სიტყვითა   მოაყივნოს ?   145   რათამ ცა ღა   ასახელ ,   რა   სიტყვითა   მოაყივნოს ,
151   რა  
გავა,   თუ   მოყვარესა   კაცმან   გული   არ   ატკივნოს!
  146   რა   გავა ,   თუ   მოყვარესა   კაცმან   გული   არ   ატკივნოს!   146   რა   ჰგავა  
თუ   მოყვარესა   კაცმან   გული   არ   ატკივნოს!
152     147     147  
153   მიკვირს, კ აცი რად იფ ერებს საყვ არლისა სიყ ვარულსა:   148   მიკვირს,   კაცი   რად   იფერებს   საყვარლისა   სიყვარულსა :   148   მიკვირს,   კაცი   რად   იფერებს   საყვარლისა   სიყვარულსა !
154   ვინცა   უყვარს,   რად   აყივნებს   მისთვის   მკვდარ სა ,   მისთვის   წყლულსა?!   149   ვინცა   უყვარს,   რად   აყივნებს   მისთვის   მკვდარ ,   მისთვის   წყლულსა ? !   149   ვინცა   უყვარს,   რად   აყივნებს   მისთვის   მკვდარ სა ,   მისთვის   წყლულსა
!
155   თუ არ უყვა რს, რად არ ა სძულს? რ ად აყივნებ ს, რაცა სძ ულსა?!   150   თუ   არ   უყვარს,   რად   არა   სძულს ?   რად   აყივნებს,   რაცა   სძულსა?!   150   თუ   არ   უყვარს,   რად   არა   სძულს ,   რად   აყივნებს,   რაცა   სძულსა?!
156   ავსა კაცსა  ავი სიტყვ ა ურჩევნია  სულსა, გუ ლსა.   151   ავსა კაცსა  ავი სიტყვ ა ურჩევნია  სულსა, გუ ლსა.   151   ავსა კაცსა  ავი სიტყვ ა ურჩევნია  სულსა, გუ ლსა.
157     152     152  
158   თუ მოყვარე  მოყვრისათ ვის ტირს,  ტირილსა ემ ართლების;   153   თუ მოყვარე  მოყვრისათ ვის ტირს,  ტირილსა ემ ართლების;   153   თუ მოყვარე  მოყვრისათ ვის ტირს,  ტირილსა ემ ართლების;
159   სიარული, მ არტოობა შვ ენის, გაჭრ ად დაეთვლე ბის;   154   სიარული,   მარტოობა  
შვენის,   გაჭრად   დაეთვლების ;
  154   სიარული,   მარტოობა   შვენის,   გაჭრად   დაეთვლების ;
160   იგონებდეს,   მისგან   კიდე   ნურა   ოდეს   მოეცლების ;   155   იგონებდეს,   მისგან   კიდე   ნურა
ოდეს   მოეცლების ,
  155   იგონებდეს,  მისგან კი დე ნურაოდე ს მოეცლები ს,
161   არ   დააჩნდეს   მიჯნურობა,   სჯობს,   თუ   კაც   ეახლების.   156   არ   დააჩნდეს   მიჯნურობა,   სჯობს,   თუ   კაც   ახლების.   156   არ   დააჩნდეს   მიჯნურობა,   სჯობს,   თუ   კაცსა   ახლების.
162     157     157