რუსთაველი – ვერსიები

ვეფხისტყაოსნის ძირითადი ვერსიები
ყველა სტროფი, აკადემიური, ავალიშვილისეული, დიპლომატიური და ვახტანგისეული გამოცემები