წყაროები

წყაროები

შემოკლებადასახელებაკრებული/ავტორიდედნის თარიღიწყაროს თარიღიხანასაეჭვო
შემოკლებადასახელებაკრებული/ავტორიდედნის თარიღიწყაროს თარიღიხანასაეჭვო
მცხ.დაბ დაბადება მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.გამ გამოსლვათა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ლევ ლევიტელთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.რიცხ რიცხვთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.სჯლ მეორე სჯულის მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ისო ისო ნავე მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.მსაჯ მსაჯულთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.რუთ რუთი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.მეფ1 I მეფეთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.მეფ2 II მეფეთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.მეფ3 III მეფეთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.მეფ4 IV მეფეთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ნეშტ1 I ნეშტთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ნეშტ2 II ნეშტთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ეზრ1 I ეზრა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ეზრ2 II ეზრა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ეზრ3 III ეზრა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ტობ ტობი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ივდ ივდითი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ესთ ესთერი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.იობ იობი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ფსალმ ფსალმუნები მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.იგავ იგავთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ეკლ ეკლესიასტე მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.სიბრ სიბრძნე მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 2
მცხ.ქებ ქება ქებათა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ესა ესაია მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.იერ იერემია მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.გოდ გოდებანი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ლოც ლოცვა იერემიასი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ბარ ბარუქი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.იეზ ეზეკიელი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.დან დანიელი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ოსე ოსე მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.იოელ იოველი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ამოს ამოსი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.აბდ აბდია მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.იონ იონა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.მიქ მიქია მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ნაუმ ნაუმი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.აბაკ ამბაკუმი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.სოფ სოფონია მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ანგ ანგია მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ზაქ ზაქარია მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.მალ მალაქია მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.მათე მათე მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.მარკ მარკოზი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ლუკა ლუკა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.იოან იოანე მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.საქმ საქმენი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.იაკ იაკობი მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.პეტრ1 I პეტრე მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.პეტრ2 II პეტრე მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.იოვ1 I იოვანე მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.იოვ2 II იოვანე მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.იოვ3 III იოვანე მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.იუდა იუდა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.რომ რომაელთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.კორ1 II კორინთელთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.კორ2 I კორინთელთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.გალათ გალატელთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ეფეს ეფესელთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ფილიპ ფილიპელთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.კოლ კოლასელთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.თეს1 I თესალონიკელთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.თეს2 II თესალონიკელთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ტიმ1 I ტიმოთეს მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ტიმ2 II ტიმოთეს მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ტიტე ტიტეს მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ფილიმ ფილიმონის მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.ებრ ებრაელთა მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
მცხ.გამოც გამოცხადება მცხეთური ხელნაწერი 0 0 ძველი 0
იჭ.კაც.ად კაცია ადამიანი ილია ჭავჭავაძე 1900 1900 ახალი 0
ცხო.ანტ მამათა ცხორებანი - ანტონი მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
იჭ.მგზ.წერ მგზავრის წერილები ილია ჭავჭავაძე 1900 1900 ახალი 0
იჭ.ოთ.ქვ ოთარაანთ ქვრივი ილია ჭავჭავაძე 1900 1900 ახალი 0
იჭ.სარჩ სარჩობელაზედ ილია ჭავჭავაძე 1900 1900 ახალი 0
ცხო.ბარ მამათა ცხორება - ბარლაამი მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
ცხო.ეფრ მამათა ცხორება - ეფრემი მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
ცხო.ეფთ მამათა ცხორება - ეფთჳმე მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
ცხო.გერ მამათა ცხორება - გერასიმე მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
ცხო.იოვ.ეპ მამათა ცხორება - იოვანე ეპისკოპოსი მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
ცხო.იოვ.ურ მამათა ცხორება - იოვანე ურჰაელი მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
ცხო.კჳი მამათა ცხორება - კჳირიაკოზი მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
ცხო.პავ მამათა ცხორება - პავლე და იოვანე მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
ცხო.საბ მამათა ცხორება - საბა მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 1
ცხო.სტე მამათა ცხორება - სტეფანჱ და ნიკონი მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
ცხო.სჳი მამათა ცხორება - სჳიმეონი მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
ცხო.თევ მამათა ცხორება - თევდოსი მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
ცხო.ხარ მამათა ცხორება - ხარიტონი მამათა ცხორებანი 1100 1100 ძველი 0
რუსთ. ვეფხისტყაოსანი - აკად.2008 შოთა რუსთაველი 1200 1200 შუა 0
მც.სჯ.კან.A მცირე სჯულის კანონი A მცირე სჯულის კანონი 1100 1100 ძველი 0
შკ.თგნე. თქუმული გრიგოლი ნოსელ ებისკოპოსისაი შატბერდის კრებული ძველი 0
შტ.კრ.უთ. უსათაურო თხზულება შატბერდის კრებული ძველი 0
შტ.ეპ.კვიპ თქუმული ეპიფანე კჳპრელისაჲ შატბერდის კრებული ძველი 0
შტ.კრ. თ.ეპ.კვ. თქუმული ეპიფანე კჳპრელისაჲ შატბერდის კრებული ძველი
შტ.კრ.იპგ. იპოლიტეს განმარტებაჲ შატბერდის კრებული ძველი 0
შტ.კრ. თქ.იპ. თქუმული იპოლიტესი შატბერდის კრებული ძველი 0
შტ.თქ.იპ თქუმული იპოლიტესი შატბერდის კრებული ძველი
შტ.ქქ ნეტარისა იპოლიტეს თქუმული თარგმანებაჲ ქებაჲ ქებათაჲ შატბერდის კრებული ძველი 0
შტ.ნეტ.იპ ნეტარისა იპოლიტეს თქუმული შატბერდის კრებული ძველი 0
შტ.სიტ.იპ სიტყუაჲ წმიდისა იპოლიტესი სარწმუნოვებისათჳს შატბერდის კრებული ძველი 0
შტ.თქ.იპოლ თქუმული წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა იპოლიტესი შატბერდის კრებული ძველი 0
შტ.მოქც მოქცევაჲ ქართლისაჲ შატბერდის კრებული ძველი 0
შტ.იაკ ცხორებაჲ და განგებაჲ წმიდისა იაკობისი შატბერდის კრებული ძველი 0
შტ.ფსალ თარგმანებაჲ დავითის ფსალმუნებისაჲ შატბერდის კრებული ძველი 0
რაბლე გარგანტუა და პანტაგრუელი რაბლე 1532 2015 ახალი 0
ბალ.ვრც ბალავარიანი (ვრცელი ვერსია) ბალავარიანი 1200 ძველი 0
ფს.მაკ.C.ეპ ფსევდომაკარი C - ეპისტოლენი ფსევდომაკარი ძველი 0
ფს.მაკ.C.ეპ2 ფსევდომაკარი C - ეპისტოლენი ფსევდომაკარი ძველი
ფს.მაკ.D.სწ ფსევდომაკარი D - სწავლანი ფსევდომაკარი ძველი
ფს.მაკ.D.სწ2 ფსევდომაკარი D - სწავლანი ფსევდომაკარი ძველი
ფს.მაკ.D.სწა ფსევდომაკარი D - სწავლანი (ახალი) ფსევდომაკარი ძველი 0
სინ.მრვლთ სინური მრავალთავი მრავალთავი ძველი 0
კლარჯ. კლარჯული მრავალთავი მრავალთავი ძველი 0
ბალ.A ბალავარიანი A (მოკლე) ბალავარიანი ძველი 0
ბალ.B ბალავარიანი B ბალავარიანი ძველი 0
ბალ.D ბალავარიანი D ბალავარიანი ძველი 0
ბალ.E ბალავარიანი E ბალავარიანი ძველი 0
ბალ.J ბალავარიანი J ბალავარიანი ძველი 0
რაბლე2 გარგანტუა და პანტაგრუელი II რაბლე ახალი 0
ბალ.C ბალავარიანი C ბალავარიანი ძველი 0