კონტექსტის ძიება

წიგნები და თავები
წიგნი:
თავი :
ვერსია:

« დაბადება »
დაბადება 1
დაბადება 2
დაბადება 3
დაბადება 4
დაბადება 5
დაბადება 6
დაბადება 7
დაბადება 8
დაბადება 9
დაბადება 10
დაბადება 11
დაბადება 12
დაბადება 13
დაბადება 14
დაბადება 15
დაბადება 16
დაბადება 17
დაბადება 18
დაბადება 19
დაბადება 20
დაბადება 21
დაბადება 22
დაბადება 23
დაბადება 24
დაბადება 25
დაბადება 26
დაბადება 27
დაბადება 28
დაბადება 29
დაბადება 30
დაბადება 31
დაბადება 32
დაბადება 33
დაბადება 34
დაბადება 35
დაბადება 36
დაბადება 37
დაბადება 38
დაბადება 39
დაბადება 40
დაბადება 41
დაბადება 42
დაბადება 43
დაბადება 44
დაბადება 45
დაბადება 46
დაბადება 47
დაბადება 48
დაბადება 49
დაბადება 50

« დაბადება 10 [BIB - xx] »
10:1 ესე შობანი ძეთა ნოესთანი: სემ, ქამ და იაფეთ. და იყვნეს მათდა ძენი შემდგომად წყლით რღუნისა.
10:2 ძენი იაფეთისანი ღამერ, და მაგოგ, და მადიმ, და ავან და ელიოსან, და თობელ და მოსოქ და თირას.
10:3 და ძენი ღამერისანი: ასქანაზ და რიფათ და თორღამა.
10:4 და ძენი ავანისნი: ელისა და თარშის კიტელნი.
10:5 როდელნი, ამათგან განიყვნეს ჭალაკნი წარმართთანი ქუეყანასა მათსა, თჳთეულნი ენად-ენად ტომთა შინა მათთა და ნათესავთა შინა მათთა.
10:6 ხოლო ძენი ქამისნი: ხუს, და მესარაიმ, ფუდ და ქანან.
10:7 ხოლო ძენი ხუსისნი: სავა, და ლვილატ, და სავათა, და რეღმაჲ და სავაკათა, ხოლო ძენი რეღმასნი: სავან და დათან.
10:8 ხოლო ხუს შვა ნებაროთ. ამან იწყო გმირ-ყოფად ქვეყანასა ზედა.
10:9 ესე იყო გმირი მონადირე წინაშე უფლისა ღმრთისა.
10:10 და იქმნა დასაბამ მეფობისა მისისა ბაბილონი, ორექი, აქადი და ტალანი ქუეყანასა სენარისსა.
10:11 ქუეყანისა მისგან გამოვიდა ასურ და აღაშენა ნინევი, და ქალაქი რომოთი, და ხალანი.
10:12 და დასე, საშუალ ნინევისა და საშუალ ხალანისა, ესე ქალაქი დიდი.
10:13 და მესარიმ შვნა ლუდიიმელნი, და ემატიიმელნი, და ლავიიმელნი, და ნეფთალიმილნი.
10:14 და პატროსონიმელნი და ხასლორიმელნი, ვინა გამოვიდა მიერ ფილისტიმ და კაფთორიიმელნი.
10:15 ხოლო ქანან შვა სიდონ პირმშოდ და ქეტელი.
10:16 და იებოსლელი, და ამორეველი, და გერგესეველი.
10:17 და ეველი, და არუკეველი, და ასენეველნი.
10:18 და არადელნი, და სამარეელნი, და ამათეფელნი და ამაათი, შედგომად მათსა განეთესნეს, ტომნი ქანანელთანი.
10:19 და იქმნნეს საზღვარნი ქანენელთანი სიდონისაგან და ვიდრე შესლვადმდე გერარად და ღაზად, და ვიდრე შესლვადმდე სოდომად და გომორად.
10:20 ადად და სებვომად - ესე ძენი ქამისნი ტომთა შინა მათთა და ენათა მათთა და სოფელთა მათთა.
10:21 და სემისსა იშუნეს მის-და-ცა მამისა ყოველთა ძეთა ებერისთასა, ძმისა იაფეთისა, ძმისა უხუცესისა.
10:22 ძენი სემისნი: ალიმ, და ასსურ, და არფაქსად, და ლუდდა, არამ და კაინან.
10:23 და ძენი არამისნი: ოს, და იულ, და ღათერ და მოსოხ.
10:24 და არფაქსად შვა სალაჲ. და სალა შვა ებერ.
10:25 და ებერისსა იშვნეს ორნი ძენი: სახელი ერთისა მის ფალეკ, რამეთუ დღეთა მისთა განინაწილა ქუეყანა და სახელი ძმისა მისისა იეკტან.
10:26 ხოლო იეკტან შვა ელმოდად, და სალეფ, და ასარმოთ, და იერარ.
10:27 და დორრა, და ღაზილ, და დეკლაჲ.
10:28 და გებარ, და აბიმეილ, და სავარ.
10:29 და უფირ, და ევილატ, და იობაბ ესე ყოველნი - ძენი იეკტანისნი.
10:30 და იქმნა დამკჳდრებაჲ მათი მასისითგან ვიდრე მოსულადმდე სოფირად, მთად აღმოსავლისად.
10:31 ესე ძენი სემისნი - ტომთა შინა მათთა, სოფელთა შინა მათთა და ნათესავთა შინა მათთა.
10:32 ესე ტომნი ძეთა ნოესთანი ნათესაობათაებრ მათთა თესლისაებრ მათისა. ამათგან განეთესნეს ჭალაკნი ნათესავთანი ქუეყანასა ზედა შემდგომად წყლით რღუნისა.

© 2010, გია შერვაშიძე