კონტექსტის ძიება

წიგნები და თავები
წიგნი:
თავი :
ვერსია:

« დაბადება »
დაბადება 1
დაბადება 2
დაბადება 3
დაბადება 4
დაბადება 5
დაბადება 6
დაბადება 7
დაბადება 8
დაბადება 9
დაბადება 10
დაბადება 11
დაბადება 12
დაბადება 13
დაბადება 14
დაბადება 15
დაბადება 16
დაბადება 17
დაბადება 18
დაბადება 19
დაბადება 20
დაბადება 21
დაბადება 22
დაბადება 23
დაბადება 24
დაბადება 25
დაბადება 26
დაბადება 27
დაბადება 28
დაბადება 29
დაბადება 30
დაბადება 31
დაბადება 32
დაბადება 33
დაბადება 34
დაბადება 35
დაბადება 36
დაბადება 37
დაბადება 38
დაბადება 39
დაბადება 40
დაბადება 41
დაბადება 42
დაბადება 43
დაბადება 44
დაბადება 45
დაბადება 46
დაბადება 47
დაბადება 48
დაბადება 49
დაბადება 50

« დაბადება 5 [BIB - xx] »
5:1 ესე წიგნი შესაქმისა კაცთასა, რომელსა დღესა შექმნა ღმერთმან ადამ ხატებად ღმრთისა.
5:2 შექმნა იგი, მამაკაცად და დედაკაცად შექმნნა იგინი.
5:3 ხოლო ცხოვნდა ადამ ორას ოცდაათ წელ და შვა სახოვნებისაებრ თჳსისა და ხატებისაებრ თჳსისა. და სახელ-სდვა სახელი მისი სით.
5:4 ხოლო იქმნნეს დღენი ადამისნი შემდგომად შობისა სეითისა შვიდას წელ და შვნა ძენი და ასულნი.
5:5 და იქმნნეს ყოველნი დღენი ადამისნი, რომელთა ცხოვნდა ცხრაასოცდაათ წელ და მოკუდა.
5:6 ხოლო ცხოვნდა სით ორას და ხუთ წელ. და შვა ენოს.
5:7 და ცხოვნდა სით შემდგომად შობისა ენოსისა შვიდსა და შვიდ წელ და შვნა ძენი და ასულნი.
5:8 და იქმნნეს ყოველნი დღენი სეითისნი ცხრაასდაათორმეტ წელ და მოკუდა,
5:9 და ცხოვნდა ენოს ასოთხმეოცდაათ წელ. და შვა კაინან.
5:10 და ცხოვნდა ენოს შემდგომად შობისა მის კაინანისსა შვიდასათხუთმეტ წელ. და შვნა ძენი და ასულნი.
5:11 და იქმნნეს ყოველნი დღენი ენოსისნი ცხრაასდახუთ წელ და მოკუდა.
5:12 და ცხოვნდა კაინან ასსამეოცდაათ წელ. და შვნა მალელეილ.
5:13 და ცხოვნდა კაინან შემდგომად შობისა მის მალელეილისსა შვიდასორმეოც წელ. და შვნა ძენი და ასულნი.
5:14 და იქმნა ყოველნი დღენი კაინანისნი ცხრაასდაათ წელ. და მოკუდა.
5:15 და ცხოვნდა მალელეილ ასსამეოცდახუთ წელ და შვა იარედ.
5:16 და ცხოვნდა მალელეილ შემდგომად შობისა მის იარედისსა შვიდასოცდაათ წელ. და შვნა ძენი და ასულნი.
5:17 და იქმნეს ყოველნი დღენი მალელეილისნი. შვიდასოთხმეოცდაათხუთმეტ წელ და მოკუდა.
5:18 და ცხოვნდა იარედ ასსამეოცდაორ წელ და შვა ენუქ.
5:19 და ცხოვნდა იარედ შემდგომად შობისა მის ენუქისსა შვიდას წელ. და შვნა ძენი და ასულნი.
5:20 და იქმნნეს ყოველნი დღენი იარედისნი რვაასსამეოცდაორ წელ და მოკუდა.
5:21 და ცხოვნდა ენუქ ასსამეოცდახუთ წელ. და შვა მათუსალა.
5:22 ხოლო სათნო ეყო ენუქ ღმერთსა. და ცხოვნდა ენუქ შემდგომად შობისა მის მათუსალასა ორას წელ და შვნა ძენი და ასულნი.
5:23 და იქმნნეს ყოველნი დღენი ენუქისნი სამასსამეოცდახუთ წელ.
5:24 და სათნო ეყო ენუქ ღმერთსა და არა იპოვა, რამეთუ გარდაცვალა იგი ღმერთმან.
5:25 და ცხოვნდა მათუსალა ასსამეოცდაშვიდ წელ. და შვა ლამექ.
5:26 და ცხოვნდა მათუსალა შემდგომად შობისა მის ლამექისა. შვიდასოთხმეოცდაორ წელ. და შვნა ძენი და ასულნი.
5:27 და იქმნნეს ყოველნი დღენი მათუსალასნი, რომელთა ცხოვნდა, ცხრაასსამეოცდაცხრა წელ. და მოკუდა.
5:28 და ცხოვნდა ლამექ ასოთხმეოცდარვა წელ და შვა ძე.
5:29 და უწოდა სახელი მისი ნოე მეტყუელმან:ამან განმისუენოს ჩუენ საქმეთაგან ჩვენთა და მწუხარებათაგან ჴელთა ჩუენთასა და ქუეყანისაგან, რომელი დაწყევა უფალმან ღმერთმან ჩუენმან.
5:30 და ცხოვნდა ლამექ შემდგომად შობისა მის ნოესსა. ხუთასსამეოცდახუთ წელ და შვნა ძენი და ასულნი.
5:31 და იქმნნეს ყოველნი დღენი ლამექისნი შჳდასორმეოცდააცამეტ წელ და მოკუდა.
5:32 და იყო ნოე წელიწადთა ხუთასთა. და შვნა ნოე სამნი ძენი: სემ, ქამ და იაფეთ.

© 2010, გია შერვაშიძე